Dnia 9 grudnia 2022 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu Seniora w Baranowie.  Klub Seniora w Baranowie powstał w ramach projektu „Seniorzy w Gminie Baranów”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014- 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W uroczystości otwarcia Klubu Seniora udział wzięli licznie zgromadzeni seniorzy oraz zaproszeni goście m.in.:

 • Pan Krzysztof Szulowski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pan Janusz Wawerski – Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, doradca społeczny Ministra Edukacji i Nauki reprezentujący Pana prof. Przemysława Czarnka Ministra Edukacji i Nauki,
 • Pan Wojciech Zbiegień – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, który reprezentujący Pana Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego,
 • Pani Danuta Smaga – Starosta Powiatu Puławskiego,
 • Pan Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego,
 • kan. Andrzej Wacław Maleszyk – Proboszcza parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie
 • Mariusz Wójcik – wikariusz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie
 • Pan Jacek Kaliński - Dyrektor Fundacji Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
 • Pan Paweł Czarnomski - wykonawca adaptacji budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów”,
 • Pan Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Baranów,
 • Pani Marianna Goluch – Zastępca Przewodniczącego Gminy Baranów,
 • Pani Pelagia Maruszak – Zastępca Wójta Gminy Baranów,
 • Pan Stanisław Włodarczyk – Sekretarz Gminy Baranów,
 • Pani Magdalena Stefaniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie,
 • Pan Piotr Wiącek – Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Baranowie,
 • Pan Stanisław Kowalczyk – sołtys gminy Baranów,
 • Prowadzący zajęcia w ramach projektu „Seniorzy w Gminie Baranów” m.in.: Pani Mariola Kowalik, Pan Wojciech Szewczyk, Pani Karolina Berlińska.

Uroczystego otwarcia Klubu dokonał Pan Mirosław Roman Grzelak - Wójt Gminy Baranów. Następnie Ks. kanonik Andrzej Wacław Maleszyk - proboszcz parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie dokonał poświęcenia obiektu. Po przecięciu wstęgi uczestnicy uroczystości zwiedzili siedzibę Klubu.

Seniorzy z radością przyjęli zorganizowanie placówki przeznaczonej na ich potrzeby.

Celem Klubu Seniora jest aktywizacja środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. W tym celu działania ukierunkowane są na  przeprowadzeniu zajęć o charakterze integracyjnym, kulturalno-edukacyjnym, rekreacyjno-sportowym  dostosowanym do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach klubu nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich poprzez organizowanie różnego rodzaju uroczystości, spotkań i pogadanek oraz na umożliwienie seniorom udziału w imprezach kulturalnych i wycieczkach.

Zapraszamy do obejrzenia galerii pod adresem https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2022/category/447-otwarcie-klubu-seniora-w-baranowie