Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Realizacja projektu będzie czynnikiem, który wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych, a także na atrakcyjność obszaru oraz świadomość społeczną. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców i spowoduje poprawę wizerunku gminy Baranów. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Zakres prac obejmuje:

  • modernizację systemu grzewczego,
  • ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,5 kWp.

Projekt obejmuje również wdrożenie systemów pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynkach.

Grupą docelową będą osoby korzystające z obiektu objętego projektem.

Budynek stanowi własność Gminy.

Koszty niekwalifikowalne: prace malarskie, obróbki blacharskie, pokrycie dachów papą termozgrzewalną, rynny dachowe i rury spustowe, instalacja odgromowa, montaż drabinek ściennych, nawierzchnie i obrzeża betonowe, roboty malarskie po wymianie oświetlenia. Wskaźniki projektu: Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok – 2903,57, Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną kWh/rok – 547933,69, spadek emisji CO2 tony/rok – 299,38, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych wykorzystujących OZE – 1,39 MWh/rok, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,0015 MW, ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok] – 304,66, Powierzchnia netto budynku [m2] – 4167,43. 

Wartość projektu: 2 695 235,40 zł

Planowane dofinansowanie projektu z UE: 1 587 149,54 zł

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa: 186 723,47 zł