Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Program Operacyjny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Baranów. Jakość środowiska zostanie dostosowana do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.Dlatego też, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia zmierza do poprawy efektywności energetycznej gminy poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

Planowane efekty: Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 189 obiektach prywatnych w Gminie Baranów (łączna moc 734 kW). W ramach projektu zostanie zamontowanych również 9 pomp ciepła powietrze-woda o łącznej mocy 22,50 kW. Realizacja celów wpłynie pośrednio na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, poprawę warunków życia jego mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Wartość projektu: 1.908.797,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.495.456,00 zł.