W miesiącu grudniu zakończona została przebudowa drogi  gminnej nr  107401L prowadzącej od drogi powiatowej Baranów – Kurów do ujęcia wody w Czołnie. Przebudowany został odcinek o długości 709 m. W ramach przebudowy:

  • rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia z betonowych płyt drogowych,
  • wykonano podbudowę pomocniczą z piasku stabilizowanego cementem o grubości 15 cm oraz podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
  • położono jezdnię asfaltową o szerokości 5 m i łącznej grubości 9 cm (5 cm – warstwa wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna),
  • utwardzono kruszywem pobocza po obu stronach drogi na szerokości 0,5 m,
  • ustawiono niezbędne oznakowanie.

Wykonawcą był Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości  Góry.  Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł  583.349,43 zł, w tym:

  • koszt robót budowlanych – 570.126,93 zł,
  • dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 8.610,00 zł,
  • nadzór inwestorski – 4.612,50 zł.

Całość zadania (dokumentacja i prace budowlane)zrealizowano w 2019 r. 

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów, tj.  371.185 zł.

123456

Logo PROW"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca
w obszary wiejskie."

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 7.2 "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.