Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców z obszaru LGD poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, stanowiące miejsce spotkań, rekreacji i rozwoju życia społeczno-kulturalnego dla mieszkańców miejscowości Zagóźdź.

Wartość projektu: 15.916,20 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Baranów oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców miejscowości – centrum Baranowa, polegające na montażu donic i ławek parkowych.

Wartość projektu: 23.510,22 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i Rozwój Wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Baranów oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla potrzeb mieszkańców miejscowości – centrum Baranowa, polegające na rewitalizacji centrum miejscowości Baranów – wykonanie chodników, budowę murków i wiat przystankowych i budowę parkingu (miejsc postojowych) dla kierowców.

Wartość projektu: 214.981,15 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Baranów, wzmacnianie więzi międzyludzkich, dobrych stosunków sąsiedzkich i poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości – okolic centrum Baranowa – odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia i parkingu – placu z miejscami postojowymi. Poprawa komfortu życia na terenie gminy i integracja lokalnych środowisk.

Wartość projektu: 237.031,86 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozioł, pełniącej funkcję kulturowo-społeczną.

Wartość projektu: 36.380,88 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej – promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej. W ramach projektu zakupiono obuwie w liczbie 60 par dla członków zespołów folklorystycznych z gminy Baranów.

Wartość projektu: 9.650,58 zł.

Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości oraz wzrost stopnia integracji społecznej i poczucia wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości - ulicy Zagrody. Ulica Zagrody znajduje się w centrum miejscowości Baranów i jest głównym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców, prowadzącym do obiektów użyteczności publicznej - Urzędu Gminy, kompleksu szkół, Gminnego Ośrodka Kultury, biblioteki, Gminnego Centrum Pomocy Społecznej, sklepów i kościoła parafialnego. Realizacja projektu polega na wybudowaniu chodników na ulicy Zagrody, co w znaczący sposób przyczyni się do poprawy komfortu życia i zapewni tworzenie wzajemnych więzi - dobrych stosunków sąsiedzkich i lokalnego patriotyzmu.

Wartość projektu: 322.250,48 zł.