Status: Zakończony

Logotypy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cele projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Baranów, wzmacnianie więzi międzyludzkich, dobrych stosunków sąsiedzkich i poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty poprzez kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości – okolic centrum Baranowa – odnowienie chodników, wykonanie oświetlenia i parkingu – placu z miejscami postojowymi. Poprawa komfortu życia na terenie gminy i integracja lokalnych środowisk.

Wartość projektu: 237.031,86 zł.