Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 29 maja 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 3406).

Urząd Statystyczny w Lublinie - LogotypW 2019 roku Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

14 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste wręczenie umów na dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Gminę Baranów reprezentowali Wójt Gminy Mirosław Roman Grzelak oraz Skarbnik Gminy Joanna Kukier, którzy odebrali umowę na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 107423L i nr 107424L w miejscowości Śniadówka Etap I".

Wysokość dofinansowania: 575 034,00 zł,
Wkład własny: 575 034,06 zł,
Ogólna wartość zadania: 1 150 068,06 zł.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (1) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (2) Powiększ zdjęcie: Uroczystość wręczenie umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (3)

Informujemy o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem dokumentacji p.n. "Uproszczone plany urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Gminy Baranów".

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 1938 ha.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Przedmiotowe prace będą prowadzone na zlecenie Starosty Puławskiego przez firmę LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30 – 817 Kraków.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli jeszcze nie jest założony,
 2. Logowanie do IKP następuje na stronie https://pacjent.gov.pl/ za pomocą Profilu Zaufanego.

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, że w dniu 1 marca 2019 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg, została wydana decyzja nr GK.6733.8.2018/2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1516L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc.: Wola Czołnowska, Kozioł, Nowomichowska, Gródek/Huta i Łukawka.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Od 1 marca 2019 r. zostanie uruchomiona komunikacja miejska z Baranowa do Puław. Obsługę będzie wykonywał Miejski Zakład Komunikacyjny Puławy Sp. z o.o. W dniu 27 lutego br. Wójt Gminy Baranów Mirosław Roman Grzelak podpisał stosowne porozumienie z Prezydentem Miasta Puławy Pawłem Majem.

Trasa będzie obsługiwana przez linię Nr 29 w dni powszednie i będą to dwa kursy – rano i po południu.

Autobus będzie wyjeżdżał z Puław o godz. 5:25 i dojedzie do Baranowa na godz. 5:59 trasą przez Osiny, Żyrzyn i Żerdź.

Poranny kurs do Puław wykonywany będzie przez Motogę, Pogonów, Skrudki i Żyrzyn. Trasa w Puławach: Żyrzyńska, Partyzantów (PKP, Szpital, Bank), Centralna (Szkoła, Przychodnia), Piaskowa (Hala Targowa, Cmentarz)do przystanku Dęblińska – Baza MZK.

Odjazdy z przystanków na obszarze Gminy Baranów:

 • Baranów Rynek – 6:02,
 • Baranów Tartaczna – 6:04,
 • Motoga – 6:05,
 • Pogonów – 6:06.

Przyjazd do Puław ok. 6:50.

Popołudniowy kurs z Puław do Baranowa wykonywany będzie przez Żyrzyn, Skrudki, Pogonów i Motogę. Wyjazd z Puław o godz. 15:20 z przystanku Dęblińska - Baza MZK. Trasa w Puławach przebiega ulicami: Dęblińska, Piaskowa, Piłsudskiego, Partyzantów, Żyrzyńska.

Odjazdy z niektórych przystanków w Puławach:

 • Piaskowa Hala Targowa – 15:23,
 • Piłsudskiego Centrum – 15:25,
 • Partyzantów PKP – 15:30.

Odjazdy na terenie gminy Baranów:

 • Pogonów – 16:12,
 • Motoga – 16:14,
 • Baranów Tartaczna – 16:15.

Kurs powrotny z Baranowa do Puław odbywał się będzie trasą przez Żerdź, Żyrzyn i Osiny. Odjazd z Baranowa o godz. 16:20, przyjazd do Puław ok. godz. 16:50.

Cena biletu jednorazowego do Puław wynosi: normalny - 6,00 zł; ulgowy ustawowy - 3,00 zł, ulgowy z ulgą gminną – 4,00 zł. Cena biletu miesięcznego: normalny – 198,00 zł; ulgowy – 99,00 zł.

Szczegółowy rozkład jazdy linii 29 dostępny jest na stronie internetowej MZK Puławy.

Wzmacniacze GSM

Powiększ grafikę: Plakat informacyjny kampanii dot. wzmacniaczy GSMKampania dotycząca wzmacniaczy GSM jest skierowana do wszystkich abonentów telefonów komórkowych, którzy nie mogą skutecznie realizować połączeń głosowych, korzystać z transmisji danych w sieciach komórkowych operatorów, z którymi podpisali umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, oraz sygnalizujących problemy ze słabym zasięgiem stacji bazowych GSM.

Celem prowadzonej przez UKE kampanii informacyjnej jest uświadomienie jak największej liczbie użytkowników o możliwych naruszeniach przepisów prawnych związanych z używaniem wzmacniaczy GSM oraz ich wpływu na działanie stacji bazowych. Pozwoli to na ograniczenie liczby powodowanych zakłóceń legalnych stacji bazowych telefonii komórkowej.

Zarządzenie Nr VIII/16/2019 Wójta Gminy Baranów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w postępowaniu rekrutacyjnym do Gminnego Przedszkola w Baranowie oraz do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną nr GK.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu decyzji nr GK.6733.2.5.2018 zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Baranów nr GK.6733.2.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego budowie linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych nn oraz demontażu linii napowietrznej SN w miejscowości Baranów – dz.nr ew.: 715, 740, 732 oraz w miejscowości Czołna – dz. nr ew.: 219, gmina Baranów.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak