sposoby ograniczenia ryzyka

ograniczaj ryzyko

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10, 49, 49 a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 Wójt Gminy Baranów
zawiadamia, że:

w dniu 20 lutego na wniosek P. Jarosława Kukier z dnia 23 lipca 2019 r., (uzupełniony dnia 20 lutego 2020 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową i studzienkami kablowymi, napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, rozbiórce odcinka linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, Czołna i Łysa Góra.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

 zawiadamiam, że:

na wniosek z dnia 20 lutego 2020 r. PGE Dystrybucja z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych średniego napięcia wraz wraz z kanalizacją światłowodową i studzienkami kablowymi, napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego napięcia wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, rozbiórce odcinka linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, Czołna i Łysa Góra.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, oraz składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600, wtorek - piątek od godz. 700 do godz. 1500 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Logotypy: Program Regionalny, Lubelskie, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miasto Zamość jako Lider, wraz z Partnerami: Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Biszcza, Urzędem Gminy Kurów oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie od lipca 2016 r. do końca lutego 2020 r. realizuje w ramach programu "Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020" z działania "2.1 Cyfrowe Lubelskie" projekt "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę 5 447 864,29 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 4 630 684,65 zł. Miastu Zamość przyznano 2 383 569,51 zł dofinansowania, Gminie Baranów 677 163,07 zł, Gminie Biszcza 665 296, 65 zł, Gminie Kurów 768 396,78 zł, a Powiatowi Lubelskiemu 136 258,64 zł.

Celem projektu było zwiększenie możliwości wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych w relacjach z Urzędem Miasta Zamość, Urzędem Gminy Baranów, Urzędem Gminy Biszcza, Urzędem Gminy Kurów oraz Starostwem Powiatowym w Lublinie. Projekt "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego" był wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Współpraca w zakresie jego realizacji otworzyła nowe możliwości dla Lidera i jego Partnerów, dzięki czemu możliwe było uruchomienie elektronicznych usług publicznych w Urzędzie Miasta Zamość, Urzędzie Gminy Baranów, Urzędzie Gminy Biszcza, Urzędzie Gminy Kurów oraz w Starostwie Powiatowym w Lublinie, które umożliwią obywatelom i przedsiębiorcom załatwianie spraw w formie elektronicznej.

W ramach Projektu zakupione zostały systemy informatyczne back office oraz front office dla ww. urzędów, a także sprzęt niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną i zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto przeprowadzona została integracja systemów z zachowaniem wymogów dotyczących interoperacyjności. Projekt "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego" pozwolił na pełne wykorzystanie potencjału platformy krajowej ePUAP. Łącznie – przez ww. jednostki – zostało opracowanych i wdrożonych 89 e-usług publicznych dostosowanych do Lidera i Partnerów:

46 e-usług na 3 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe i ulepszone), w tym przez Gminę Baranów:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
 • Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości;
 • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • Wniosek o dotację z budżetu gminy;
 • Wniosek w zakresie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej;
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych;
 • Rejestracja danych w platformie dialogu społecznego i komunikacji oraz wyrażenie zgodny na komunikację elektroniczną;
 • Wniesienie petycji do urzędu przy wykorzystaniu platformy dialogu społecznego i komunikacji.

43 e-usługi na 5 poziomie dojrzałości (jako usługi nowe umożliwiające dzięki rozwiązaniom technologicznym załatwienie spraw w pełni elektronicznie), w tym przez Gminę Baranów:

 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych;
 • Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg podatkowych;
 • Prowadzenie spraw związanych z rozłożeniem należności na raty.

Dla Urzędu Gminy Baranów projekt przewiduje:

 • uruchomienie i modernizację 4 systemów teleinformatycznych: portalu podatkowy, platformy dialogu społecznego i komunikacji, rozbudowę systemu dziedzinowego oraz systemu zarządzania budżetem Gminy - ułatwią one załatwianie spraw podatkowych i księgowych oraz komunikację z urzędem;
 • wprowadzenie usprawnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z e-administracji;
 • nabycie przez 17 urzędników kompetencji cyfrowych pozwalających wdrożyć nowoczesne aspekty e-administracji;
 • uruchomienie 8 nowych e-usług na 3 poziomie dojrzałości oraz 10 na co najmniej 4 poziomie dojrzałości;
 • doposażenie Gminy w sprzęt informatyczny, który usprawni e-administrację oraz ułatwi załatwianie spraw urzędowych przez Internet.

Grupą docelową Projektu stanowią mieszkańcy i podmioty gospodarcze działające na terenie Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 5 447 864,29 zł. Okres realizacji projektu to: lipiec 2016 r. - luty 2020 r.

Beneficjenci – Lider: Miasto Zamość oraz Partnerzy Projektu: Gmina Baranów, Gmina Biszcza, Gmina Kurów, Powiat Lubelski.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa,
25 stycznia 2020 r.

Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2020 r. godz.11:30

I.    Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.

Przypadek podejrzany:

Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:

 • temperaturą ciała > 380C
 • objawami infekcji dróg oddechowych tj.:
 • występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
  (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
 • związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów

LUB

 • zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, pilnie poszukuje dla osoby potrzebującej, używanych ale w dobrym stanie technicznym sprzętów AGD takich jak:

 • lodówka
 • kuchenka gazowa
 • butla do kuchenki.
 • pralka typu frania

Osoby które zechcą nieodpłatnie przekazać powyższy sprzęt, prosimy o kontakt pod numerem 81 8834154.

Z góry dziękujemy za zainteresowanie.

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945)

 zawiadamia się,

że w dniu 22 stycznia 2020 r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, została wydana decyzja nr GK.6733.1.2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, działki nr 815. 739, 740.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1300.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Wójt Gminy Baranów

/-/ Mirosław Roman Grzelak

HPAI Ptasia grypa

pdfInformacja dla hodowców drobiu181.91 KB

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Baranów przypomina o konieczności posiadania pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Pojemnik powinien być oznaczony czytelnym numerem posesji.

Odpady segregowane wystawiane w czarnych workach nie będą odbierane.

Ponadto zwracamy się z prośbą o nie wystawianie popiołu paleniskowego z pieców CO w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dokładana segregacja pozwoli na ograniczenie masy odpadów zmieszanych.

Worki przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów można pobrać również w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. nr 14.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że zostały wydane następujące postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów, działki nr 715, 739, 740, przez:

 1. Starostę Puławskiego – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – postanowienie nr SR.6123.77.2019.AKA z dnia 09.12.2019 r. dokonane na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Notatka służbowa sporządzona w dniu 04.12.2019 r.

oraz został zebrany materiał dowodowy.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak