Baner promocyjny Noc Bibliotek 2017

W nocy z 3 na 4 czerwca 2017 r. szkolna biblioteka przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie będzie brała udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.

Celem tej spektakularnej akcji, jest promowanie w niekonwencjonalny sposób czytelnictwa oraz zwracanie uwagi na bibliotekę, jako niezbędną i najbardziej otwartą instytucję kultury.

W trakcie nocy w Bibliotece w Baranowie będą się odbywać:

  • gry i zabawy czytelnicze,
  • czytanie fragmentów ulubionych utworów,
  • warsztaty pisania piórem i na maszynie,
  • czytanie poezji,
  • projekcja filmu opartego na jednym ze znanych dzieł literackich.

Ciekawe, jak w tym nietypowym, nocnym wymiarze, atmosfera szkoły będzie oddziaływała na czytelniczą fantazję. Zapowiadają się interesujące doświadczenia, które jak mamy nadzieję, zaowocuję rozbudzeniem zainteresowań wspaniałym światem literatury, ograniczonym jedynie możliwościami ludzkiej wyobraźni.

Do udziału w nocnym czytaniu zapraszamy również rodziców. Warunkiem jest przyniesienie swojej ulubionej książki i zaprezentowanie jej fragmentu w taki sposób aby inni uczestnicy spotkania zainspirowali się do przeczytania utworu.

21 maja 2017 r. w Pabianicach odbyła się trzecia edycja zawodów Firefighter Combat Challenge (FCC) o Puchar Komendanta PSP w Pabianicach.

W zawodach wziął udział Adrian Kulik z OSP Baranów.

Adrian zajął bardzo wysokie miejsca:

  • II miejsce w kategorii OSP
  • II miejsce w kategorii tandem mężczyzn (w parze a Rafałem Berezą)
  • V miejsce w kategorii OPEN

Serdecznie gratulujemy !!!

Powiększ zdjęcie: Dyplomy i statuetki zdobyte przez Adriana Kulika w zawodach FCC

Obwieszczenie Wójta Gminy Baranów
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 998)

zawiadamia się,

że w dniu 08 maja 2017 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach, ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy, została wydana decyzja nr GK.6733.1.2017 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1516L od drogi krajowej nr 17 do drogi gminnej nr 107412L na odcinkach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w msc. Baranów i Wola Czołnowska.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium. W związku z powyższym strona ma możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz może wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów pokój nr 14, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Baranów w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś

Wójt Gminy Baranów wykonując uchwałę Nr XX/162/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty – informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku, na terenie Gminy Baranów została wprowadzona opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Obowiązek uiszczania opłaty dla posadowionych w dniu 1 stycznia 2017 roku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych powstał od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wysokość opłaty wynosi:

  • część stała: 2,45 zł dziennie;
  • część zmienna: 0,20 zł dziennie za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie Gminy Baranów powstał również obowiązek składania Wójtowi Gminy Baranów deklaracji na opłatę reklamową.