Szanowni Państwo,

w związku z powtarzającymi się skargami mieszkańców dotyczącymi zagrożeń ze strony wałęsających się bez nadzoru psów /posiadających właściciela/, przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, wynikających z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638),  który zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna poza prywatny ogrodzony teren. Dodatkowo  regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze gminy Baranów ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. , poz. 2807 ze zm.) zobowiązuje osoby utrzymujące zwierzęta domowe do sprawowania nad nimi opieki, szczególnie nie pozostawiania ich bez dozoru, gdy istnieje możliwość  opuszczenia pomieszczenia lub terenu ogrodzonego oraz  dopuszcza wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów dużych, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

Informuję nadto, iż zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak