Informuje właścicieli lasów, że od 10 czerwca 2019 r. będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Dokładny termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach uzależniony będzie od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy Baranów. O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni w późniejszym terminie.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak