Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Gmina Baranów zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie Modernizacji drogi gminnej nr 107416L na odcinku 0+000,00 km do 0+520,00 km. w miejscowości Nowomichowska.

Zamawiający: Gmina Baranów ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.