Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 a w związku z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

Wójt Gminy Baranów zawiadamia o wydaniu postanowienia znak: OŚ.6220.1.14.2017 z dnia 11 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia jako dowód w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewid. 377, obręb 0017 Śniadówka, (gmina Baranów, powiat puławski, woj. lubelskie)" opinii na temat zmiany wartości gruntów budowlanych po realizacji inwestycji pn: "Budowa 4 budynków inwentarskich do chowu drobiu, 10 zbiorników na gaz płynny, 2 studni głębinowych i innej infrastruktury towarzyszącej na działce numer 377, obręb Śniadówka, położonej w gminie Baranów, powiat puławski, województwo lubelskie", sporządzonej przez Pana mgr inż. Sławomira Wojciecha Pieńkowskiego – rzeczoznawcę majątkowego posiadającego uprawnienia UMiRM nr 4044.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 14, w godzinach pracy urzędu.

Postanowienie Wójta Gminy Baranów z dnia 11 września 2017 r. (OŚ.6220.1.14.2017)