Urząd Gminy Baranów informuje, iż przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Baranów. Z dotychczasowej analizy złożonych deklaracji wynika, że w wielu przypadkach zaniżana jest liczba mieszkańców w składanych deklaracjach.

Weryfikacja złożonych deklaracji odbywać się będzie w oparciu o dane zgromadzone w instytucjach gminy, jak również drogą prowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku wątpliwości lub braku udokumentowania zmiany miejsca zamieszkania, Gmina wezwie do udzielenia wyjaśnień lub do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnej ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym, prosimy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie dokonali aktualizacji danych lub dokonali błędnej aktualizacji danych, aby do dnia 31.12.2021 r. złożyli prawidłową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Baranów, przesłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Niezłożenie przez właścicieli prawidłowej deklaracji będzie prowadziło do wszczęcia postępowania administracyjnego z urzędu i wydania decyzji administracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami, opłata może być naliczona do trzech lat wstecz.

Informujemy również, że na podstawie przepisów Kodeksu Karnego za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub za podanie w deklaracji nieprawdziwej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość grozi kara do 5000 zł.

Powyższe działania mają na celu ochronę mieszkańców przed kolejnymi, znacznymi podwyżkami opłaty za odbiór odpadów.

Wójt Gminy Baranów
/-/Mirosław Roman Grzelak