Komunikaty Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach i Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w sprawie nie groźnego dla ludzi, ale bardzo szkodliwego dla gospodarki i niebezpiecznego dla gospodarstw wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o obowiązku stosowania od dnia 27 grudnia 2016 r. zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091), a w szczególności o obowiązku stosowania § 1 ust. 1 pkt. 2 lit. b, ww. rozporządzenia, mówiącym o konieczności zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje również, że w przypadku nie stosowania się do powyższych zakazów i nakazów, nałożonych na podstawie ww. rozporządzenia grożą sankcje w postaci kar administracyjnych nakładanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej.

"Kto będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2016 r., które wyniosło 4047,21 zł" zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (M.P. z 2017 r., poz. 183).

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje również, że będą przeprowadzane wyrywkowe kontrole spełniania powyższego obowiązku przez rolników i w przypadku rażącego naruszenia prawa będą nakładane grzywny finansowe.