Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych o obowiązku zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkiwania pracowników sezonowych oraz cudzoziemców na czas wykonywania pracy na terenie Gminy Baranów, w celu poprawnego ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Osoby niezameldowane na danej nieruchomości, ale faktycznie na niej zamieszkujące i co się z tym wiąże wytwarzające odpady komunalne, powinny być wykazane w deklaracji.

Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

W przypadku końca pobytu dodatkowych osób, właściciel nieruchomości powinien sam złożyć deklarację zmieniającą do Urzędu Gminy Baranów. W przeciwnym wypadku opłata będzie dalej naliczana.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak