Zakończony został montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie.

W dniu 30 listopada 2020 r. dokonany został odbiór końcowy prac montażowych. Prace rozpoczęły się 19 października br. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma RAWICOM Sp. z o.o. z Łabiszyna. Nadzór inwestorski w imieniu Gminy sprawowała firma TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa.

Prace montażowe  trwały nieco ponad miesiąc.

Zainstalowana została mikroelektrownia fotowoltaiczna o mocy 40 kWp. Taka moc uzyskana będzie ze 100 paneli słonecznych zamontowanych na dachu budynku Szkoły.

Koszt robót instalacyjnych  zamknął się w kwocie ustalonej w przetargu, tj. 159 567,00 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego - 3 567,00 zł.

Należności te zostały przez Gminę opłacone.

Do końca roku Zakład Energetyczny zainstaluje licznik umożliwiający włączenie instalacji do sieci i korzystanie przez Szkołę z energii słonecznej.

Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Termomodernizacja Szkoły fotowoltaikaTermomodernizacja Szkoły fotowoltaikaTermomodernizacja Szkoły fotowoltaikaTermomodernizacja Szkoły fotowoltaika

Loga

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.