W dniu 30 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Baranów poświęcona podsumowaniu roku 2019  i ocenie działalności Wójta.

W pierwszej kolejności został przedstawiony Radzie raport o stanie Gminy za 2019 r. W obszernym materiale przedstawione zostały działania zrealizowane w ubiegłym roku  praktycznie we wszystkich dziedzinach życia Gminy. Raport zawiera szeroką część opisową oraz wiele danych liczbowych, a także wykresów obrazujących sytuację w Gminie.

Po przedstawieniu Raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada przystąpiła do głosowania wotum zaufania dla Wójta.  Trzynastu radnych obecnych na sesji jednogłośnie opowiedziało się  za udzieleniem Wójtowi Mirosławowi Romanowi Grzelakowi wotum zaufania.

Następnie Rada Gminy zatwierdziła sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2019 r. Również tu radni byli jednomyślni, oddając 13 głosów za.

Ocenę roku 2019 r. zakończyło głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Baranów wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2019 r. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. W przeprowadzonym głosowaniu Wójt Mirosław Roman Grzelak uzyskał absolutorium jednogłośnie (13 głosów za).