W dniu 28 grudnia 2023 r. Rada Gminy Baranów uchwaliła budżet gminy na 2024 r.

Plan dochodów ustalono na kwotę 41.027.538 zł, w tym:

 • dochody własne – 7.551.489 zł (18,40%);
 • dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych – 25.050.538 zł (61,06%);
 • subwencje – 8.425.574 zł (20,54%), w tym oświatowa 4.291.062 zł.

Struktura dochodów 2024

Plan wydatków ustalono na kwotę 43.725.824 zł, w tym:

 • wydatki bieżące – 18.509.456 zł (42,33%);
 • wydatki inwestycyjne – 25.216.368 (57,67%).

Planowany deficyt w wysokości 2.698.286 zł zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Kwoty na poszczególne dziedziny funkcjonowania  Gminy

 • rolnictwo – 8.758.776 zł (20,03%);
 • drogownictwo – 14.005.630 zł (32,03%);
 • administracja i informatyka – 4.590.393 zł (10,50%);
 • oświata i wychowanie – 8.596.976 zł (19,66%);
 • pomoc społeczna i wsparcie rodzin – 2.852.349 zł (6,52%);
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.516.000 zł (3,46%);
 • kultura, ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna – 2.479.540 zł (5,67%);
 • pozostałe – 926.160 zł (2,12%).

Struktura wydatków 2024

Planowane wydatki inwestycyjne – 25.216.368 zł.

 • Przebudowa przepompowni wody i budowa oczyszczalni ścieków na potrzeby budynku użyteczności publicznej w miejscowości Huta – 1.460.000 zł.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze Gminy Baranów (wodociąg w Łukawce – ok. 520 m oraz w Baranowie wodociąg ok. 570 m i kanalizacja ok. 920 m) – 1.928.026 zł.
 • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków – 5.360.250 zł w 2024 r. oraz 3.025.750 zł w 2025 r.
 • Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap I (17 odcinków dróg w miejscowościach Baranów, Kozioł, Wola Czołnowska, Śniadówka, Łukawka, Zagóźdź, Składów, Pogonów, Nowomichowska, Gródek, Niwa o łącznej długości ok. 14,2 km) – 8.848.635 zł w 2024 r.; kwota 908.522 zł została poniesiona w 2023 r.
 • Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap II (12 odcinków dróg w Baranowie oraz 2 w Czołnie o łącznej długości ok. 3,9 km) – 4.310.287 zł w 2024 r. a 3.791.213 zł w 2025 r.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107413L na odcinku od km 1+790 do km 2+446,50 w miejscowości Wola Czołnowska – 575.108 zł.
 • Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 107419L w miejscowości Łukawica – 200.000 zł.
 • Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w gminach subregionu puławskiego – 395.445 zł w 2024 r. oraz 604.041 zł w 2025 r.
 • Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Baranów” – 148.077 zł.
 • Dotacja dla Parafii w Baranowie na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie – 1.282.000 zł.
 • Dotacja dla Parafii w Baranowie na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich wyposażenia ruchomego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie” – 488.540 zł.
 • Rezerwa inwestycyjna – 220.000 zł.

Budżet został uchwalony jednogłośnie (15 głosów za).