23 czerwca br. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Baranów. To jedna z najważniejszych sesji w roku, ponieważ podczas jej trwania radni zapoznają się z raportem o stanie gminy i sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok a następnie  głosują nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania, zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzieleniem Wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu.

Radni podejmują decyzję na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu, które wcześniej opiniuje Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy. W tym przypadku obydwie opinie były pozytywne i bez uwag.

Podczas głosowania obecnych było 14 z 15 radnych. Rada Gminy  jednogłośnie (14 głosów za) udzieliła Wójtowi  Mirosławowi Grzelakowi  wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022.