W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich,  gmina zrealizowała odcinek drogi w ramach poprawy stanu dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zakres robót obejmował przebudowę odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości  Kozioł (Kaliskie), o długości 468 m, na działce o numerze ewidencyjnym 522, w tym:

  • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 15 cm i szerokości 3,3 m;
  • wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości 8 cm i szerokości 3,3 m;
  • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu i szerokości 3,0 m;
  • uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem wzdłuż krawędzi jezdni.

Wykonawcą, wybranym w przetargu, był Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura z Gór. Umowa została podpisana w dniu 14 lipca, a w dniu 21 września 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł – 205.598,65 zł, w tym:

  • roboty budowlane – 199.128,85 zł;
  • dokumentacja – 2.779,80 zł;
  • nadzór inwestorski – 3.690,00 zł.

Zadanie otrzymało dotację Zarządu Województwa Lubelskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 111 667,00 zł.

Droga w Koźle 1Droga w Koźle 2Droga w Koźle 3