polski ład gm. Baranów

Rozstrzygnięty został I nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. W ogłoszonym w lipcu br. konkursie można było złożyć 3 wnioski i nasza Gmina wystąpiła o dofinansowanie trzech inwestycji.

W dniu 25 października ogłoszone zostały wyniki  tego naboru. Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie na wszystkie trzy złożone wnioski – w łącznej kwocie 10 396 230 zł.

W ramach tych środków dofinanowane będą następujące inwestycje:

  1. Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra.

Wniosek dotyczy przebudowy trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 4,733 km. Są to drogi o numerach 112816L, 112817L i 107423L, położone w miejscowościach Czołna oraz Śniadówka i Łysa Góra, w południowej części gminy.
Łączą one dwie drogi powiatowe i skracają dojazd do siedziby powiatu oraz drogi S17.
Obecny stan techniczny tych dróg jest tragiczny - na drogach nr 112816L i 112817L jest zdegradowana nawierzchnia asfaltowa,  natomiast na drodze nr 107423L nawierzchnia z kruszywa oraz destruktu asfaltowego. Obie drogi nie spełniają wymogów w zakresie normatywnej szerokości.
W ramach planowanej inwestycji wykonane będzie poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości 5,5 m na odcinku 3,215 km i szerokości 5,0 m na odcinku  1,518 km; wzmocnienie konstrukcji warstwą kruszywa o grubości 11-15 cm; dwie warstwy z betonu asfaltowego: wyrównawcza - 4 cm (na całej długości) i ścieralna 7 cm na odcinku 3,215 km i 4 cm na odcinku 1,518 km; pobocza utwardzone kruszywem; przebudowa 7 skrzyżowań; perony i wiaty przystankowe; bariery ochronne; nowe oznakowanie;  rozwiązania w zakresie uspokojenia  ruchu na obszarze zabudowanym.
Wykonanie tego zadania inwestycyjnego zakończy proces przebudowy dróg gminnych w tej części Gminy Baranów.
Szacowany koszt brutto – 4 461 737 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 194 032 zł (94,0%).

Udział własny – 6,0%, tj. 267 705 zł.

Realizacja planowana w roku 2022.

  1. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie.

Istniejące szkolne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, przeznaczone do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa ziemnego od 5 lat nie jest użytkowane – nawierzchnia całkowicie zdegradowana.
Projekt obejmuje usunięcie nawierzchni i wyrównanie podbudowy; położenie nowej nawierzchni poliuretanowej na pow. 1 350 m2 i wymalowanie linii boisk; wykonanie odwodnienia boiska; montaż piłkochwytów.
Inwestycja umożliwi prowadzenie zajęć sportowych na świeżym powietrzu (378 uczniów), co jest szczególnie istotne w okresie zagrożenia pandemicznego.
Szacowany koszt brutto – 345 220 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 310 698 zł (90,0%).

Udział własny 10,0%, tj. 34 522 zł.

Realizacja planowana w roku 2022.

  1. Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków.

Gmina posiada oczyszczalnię ścieków z 1996 r. o przepustowości 176 m3/d. Sieć kanalizacyjna z 15 przepompowniami obejmuje tylko osadę Baranów.
Planuje się rozbudowę sieci kanalizacyjnej o 4 wsie o zwartej zabudowie; jest także konieczność skanalizowania nowych terenów w Baranowie.
Do tego konieczne jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni do 250 m3/d.
Projekt obejmuje: modernizację części mechanicznej, remont istniejącego reaktora biologicznego i budowę drugiego reaktora.
W związku z częstymi awariami konieczna jest także modernizacja przepompowni ścieków.
Szacowany koszt  brutto – 6 211 500 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 5 891 500 zł (94,8%).

Udział własny – 5,2%, tj. 320 000 zł.

Realizacja planowana w latach 2022 – 2023.