Pod koniec grudnia uchwalony został budżet Gminy Baranów na 2022 r. Budżet ten należy określić jako wyjątkowo proinwestycyjny. Z zaplanowanej na wydatki kwoty 27 994 034 zł aż 12 021 967 zł (43%) stanowić będą wydatki inwestycyjne.

Władze gminy planują  zakończyć  inwestycje rozpoczęte w 2021 r., tj.:

 • Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne. Projekt obejmuje przebudowę budynku starej plebanii przy ul. Rynek, w tym wzmocnienie i izolację fundamentów, odgrzybienie i wzmocnienie ścian zewnętrznych, wymiana stropów, ułożenie nowych podłóg i sufitów, wymiana więźby dachowej i pokrycia dachy, z wykonaniem lukarn i okien połaciowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, odtworzenie werandy oraz ganka, konserwacja pieca kaflowego i rekonstrukcja pieca chlebowego, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania z zastosowaniem pomp ciepłą, alarmowej. Zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW. Wykonane będzie nowe ogrodzenie budynku oraz utwardzenie  W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia - październik 2022 r. Na realizację tego zadania  zaplanowano kwotę 3 040 000 zł. Na ten cel pozyskane dofinansowanie w kwocie 2 840 000 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów. Zadanie obejmuje montaż 42 instalacji. Zaplanowana kwota wynosi 721 472 zł. Postępowanie przetargowe przeprowadzono i umowę podpisano w 2021 r. Realizacja przedłużyła się na 2022 r. Zadanie realizowane jest z udziałem finansowym mieszkańców i środków Unii Europejskiej.

W 2022 planuje się rozpocząć i zakończyć następujące inwestycje:

 • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów. Zadanie obejmuje modernizację hydroforni w Hucie, połączenie wodociągów Czołna i Śniadówka (ok. 1,1 km), wymiana 150 hydrantów przeciwpożarowych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na ujęciach w ody w Czołnie i Śniadówce. Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 1 579 493 zł.
 • Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną dwa odcinki dróg o łącznej długości 4,735 km. Pierwszy odcinek to droga w Czołnie od remizy OSP do drogi powiatowej nr 2514L biegnącej do Zagród w gm. Żyrzyn - 3,215 km.  Zakres robót obejmie poszerzenie jezdni do normatywnej szerokości 5,5 m, wzmocnienie nawierzchni jezdni tłuczniem, położenie dwóch warstw asfaltu, wykonanie utwardzonych poboczy oraz nowego oznakowania. Drugi odcinek to droga od Śniadówki przez Łysą Górę do drogi powiatowej nr 2514L o długości 1,520 m. Wykonane zostanie poszerzenie i wzmocnienie podbudowy, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, pobocza z kruszywa, bariery ochronne, nowe oznakowanie.  Na długości  1,273 km droga będzie miała szerokość 5 m, a na długości 247 m szerokość 3,5 m. Na te drogi zaplanowano w budżecie 4 510 737 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 112881L w miejscowości Śniadówka. Przebudowa obejmie odcinek 1, 413 km. Jezdnia zostanie poszerzona i uzyska  nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 m. W celu zapewnienia bezpiecznego wymijania się większych pojazdów wykonane zostaną  4 mijanki o szerokości 5 m i długości 25 m każda.   Wykonane zostaną także obustronne pobocza - gruntowe ulepszone kruszywem łamanym na odcinku 953 m i gruntowe na odcinku 460 m. Planowany koszt tej inwestycji to 889 761 zł. Na to zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie. Projekt zakłada przywrócenie do funkcjonalności istniejącego boiska przy szkole. Zaplanowany koszt wynosi 350 220 zł. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z z Rządowego Funduszu Polski Ład.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości HUTA. Projekt zakłada realizację ogrodzonego placu zabaw. Zaplanowano w budżecie kwotę 68 489 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej.
 • Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Baranów. Obiekt planowany jest na działce przy ul. Stawowej, jako kontynuacja działań rewitalizacyjnych na tym obszarze. Planuje się pozyskanie środków z Unii Europejskiej. W budżecie zaplanowaną kwotę 150 000 zł.
 • Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Rynek w Baranowie. Zadanie dotyczy wykonania 2 stylowych latarni przy nowo wybudowanym ciągu komunikacyjnym przy kościele parafialnym. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosi 25 000 zł.
 • Budowa chodnika przy ul. Czołnowskiej na odcinku ok. 150 m. Zabezpieczono w budżecie kwotę 100 000 zł na budowę chodnika na brakującym odcinku drogi powiatowej.
 • Zaplanowano kwotę 86 525 zł na wydatki inwestycyjne w ramach realizowanego projektu "Seniorzy w Gminie Baranów" z przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń w budynku przy ul. Puławskiej oraz zakup wyposażenia.

W 2022 r. planuje się także rozpocząć zadanie pod nazwą Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Szacowany koszt inwestycji wynosi 6 409 500 zł. Wydatki na rok 2022 r. zaplanowano w kwocie 500 000 zł.  Dokończenie inwestycji w 2023 r. Na zadanie pozyskano środki  z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Tak duży zakres zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r. był możliwy dzięki temu, że Gmina aktywnie uczestniczyła w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Prawie każda z inwestycji realizowana będzie ze wsparciem środków zewnętrznych.

Takie działania będą kontynuowane. Władze Gminy już w lutym planują złożenie wniosków do kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.