30 lipca 2018 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie podpisał umowę na realizację projektu "Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe lubelskie, Działania 2.1 Cyfrowe lubelskie.

W ramach zadania w budynku SPZOZ zostanie wykonana sieć teleinformatyczna, zakupiony zostanie sprzęt komputerowy oraz zostanie zakupione i wdrożone oprogramowanie dziedzinowe wspomagające pracę m.in. gabinetów lekarskich i rejestracji.

Wartość projektu: 327.624,34 zł.
Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 278.480,68 zł.