Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Baranów do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Baranów nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

Projekt polega na budowie i modernizacji podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Baranów.

Zakres projektu:

  1. Modernizacja połączona z przebudową SUW Śniadówka.
  2. Modernizacja połączona z przebudową SUW Czołna.
  3. Budowa sieci wodociągowej na ul. Polnej.
  4. System monitorowania strat wody.
  5. Wymiana wodomierzy oraz zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy.
  6. Serwis internetowy do obsługi klienta.
  7. Uruchomienie serwisu mapowego.

Wartość projektu: 2.091.986,18 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 1.458.396,95 zł.