Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska.

Cel projektu: Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego gmin Kurów i Baranów jak również całego powiatu puławskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i awarii chemicznych o charakterze ekologicznym i technicznym. (Dla gminy Baranów w ramach projektu zakupiono 2 nowe samochody pożarnicze)

Wartość projektu: 3.961.815,00 zł, w tym Gmina Baranów: 1.625.949,50 zł.