Status: Zakończony

Logotypy RPO WL na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

Cel projektu: Zwiększenie udziału sektora turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Lubelszczyzny. Rozwój i promocja turystyki w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturalnych obszaru LGD „Zielony Pierścień” oraz obszarów sąsiadujących z nim. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego.

Wartość projektu: 1.926.101,05 zł.