ART. 64 KODEKSU WYKROCZEŃ
Ust. 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
Ust. 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM, PLANOWANE  JEST PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU POSESJI W ASPEKCIE STOSOWANIA PRAWIDŁOWEGO OZNACZENIA NUMERÓW NIERUCHOMOŚCI.
PRZEGLĄD PRZEPROWADZI POLICJA WE WRZEŚNIU 2020 R.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak