W dniu dzisiejszym (16 maja 2018 r.), pomiędzy Gminą Baranów a Województwem Lubelskim została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu "Modernizacja połączona z przebudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Czołna, Śniadówka" w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa RPO WL na lata 2014-2020.

Ogólna wartość projektu wynosi 2 091 986,18 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 1 458 396,95 zł.

Zakres projektu obejmuje m.in.:

  • modernizację połączoną z przebudową stacji uzdatniania wody w Czołnie i Śniadówce,
  • budowę sieci wodociągowej na ul. Polnej,
  • system monitorowania strat wody,
  • system zdalnego odczytu wodomierzy wraz z wymianą wodomierzy,
  • internetowy system obsługi klienta.