25 września 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt Miasta Zamość, którego partnerem jest m.in. Gmina Baranów, "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego", został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 5 644 668,80 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 797 968,48 zł.