7 lipca 2017 r. została opublikowana lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baranowie "Kompleksowy remont konserwatorski wnętrza kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie" został bardzo wysoko oceniony. Projekt zdobył 82 punkty, otrzymał 6 miejsce w rankingu i został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu: 1 961 211,32 zł.
Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 1 568 969,05 zł.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie kompleksowy remont wnętrza kościoła wraz z instalacją elektryczną i nagłośnieniową.