Od 1 stycznia 2019 roku zwiększa się limit oleju napędowego zużytego na 1 ha użytków rolnych - z 86 litrów na 100 litrów. Ponadto, producenci rolni mogą ubiegać się również o zwrot paliwa do chowu lub hodowli bydła.

Limit roczny ustala się w następujący sposób:

  • Kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku – 1 zł/litr), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, według stanu na dzień 1 lutego
  • Kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku – 1 zł/litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższym producenci rolni zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie bądź inny dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym ujęta będzie średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że w lutym 2019 r. należy składać faktury za okres 01.08.2018 r. – 31.01.2019 r., natomiast w sierpniu 2019 r. za okres od 01.02.2019 r. do 31.07.2019 r.

Ponadto, w celu zapewnienia sprawnej wypłaty zwrotu podatku prosimy o podawanie numerów rachunków bankowych.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 8834027, wew. 24.