Drogi

W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy rozwinęła się infrastruktura.

Długość dróg gminnych wynosi 157 km, z tego 27 km dróg ma nawierzchnię bitumiczną. Długość dróg powiatowych wynosi 40,8 km, z czego 37,1 km stanowią drogi o nawierzchni bitumicznej.

Wodociągi

Teren gminy jest niemal w pełni zwodociągowany. Przyłącza wody (ok 1340 szt.) zostały doprowadzone do ok 98 % gospodarstw domowych. Długość sieci wodociągowej wynosi ok 73,7 km.

Kanalizacja

Sieć kanalizacyjna została wykonana jedynie w Baranowie i liczy ok 17,4 km długości, ilość przyłączy wynosi ok 490 szt.

Gminna komunalna oczyszczalnia ścieków została uruchomiona w 1996 roku. W 2015 r. oczyszczalnia została rozbudowana. Jej dobowa przepustowość wynosi 250 m3. Do oczyszczalni dostarczane są ścieki bytowo-gospodarcze, które w procesie oczyszczanie są podawane technologii biologicznej.