Rada Gminy Baranów podjęła uchwały:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia  w części z tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Uchwała nr XX/127/2020 Rady Gminy Baranów )
  • w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Baranów, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Baranów (Uchwała nr XX/128/2020 Rady Gminy Baranów )

Uchwały wchodzą w życie od 1 stycznia 2021 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr XX/127/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Baranów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 1,50 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość
w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Gminy Baranów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia 
w części z tej opłaty.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Baranów kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w zakupionych kompostownikach ogrodowych lub w samodzielnie wykonanych kompostownikach
o budowie ażurowej, aby zapewnić odpowiednią wilgotność i dostęp powietrza do warstw kompostu. Wymaga się aby kompostowniki posiadały zabezpieczenia służące nieprzedostawaniu się kompostowanego materiału do gleby w miejscu kompostowania.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt stwierdza, drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą informację o posiadaniu kompostownika przydomowego
i kompostowaniu w nim bioodpadów:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub
  3. uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia nie mogą wystawiać bioodpadów w workach przed posesję.

Przydomowe kompostowniki będą podlegały kontroli !!!