W kwietniu wykonawca przebudowy  drogi gminnej  Baranów - Dębczyna – Zagóźdź,  konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza, zakończył prace budowlane.

Odbiór techniczny przebudowanej drogi nastąpił w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Wykonawca zakończył prace ponad 3 miesiące wcześniej niż wynikało z zawartej umowy.

Zakres wykonywanych robót:

  • łączna długość przebudowanego odcinka – 4,899 km,
  • warstwa wyrównawczo-wiążąca z betonu asfaltowego o średniej grubości 5,3 cm i szerokości 5,6 m,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5,5 m,
  • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m i grubości 12 cm,
  • dwa perony przystankowe z kostki brukowej oraz montaż 1 wiaty,
  • wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej,
  • regulacja istniejących zjazdów z kostki brukowej oraz wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa do istniejących posesji,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski) wyniósł

2 137 303,31 zł.

Władze Gminy pozyskały na to zadanie dofinansowanie ze środków krajowych w łącznej kwocie 1 945 794,00 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 032 797,00 zł oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 912 997,00 zł).

Droga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiórDroga do Zagoździa odbiór