gototopgototop

Strona internetowa Gminy Baranów (lubelskie)

Menu główne

Statystyki

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Odwiedza nas: 59 gości, 4 bots
Twoje IP: 54.166.169.23

Firmy lokalne

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Informacja

Gmina Baranów informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" jest dotowana na podstawie umowy nr 131/2015/D/OZ z dnia 08.05.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Logotypy WFOŚGW

Witamy na stronie internetowej Gminy Baranów (woj. lubelskie)
Gminne Centrum Kultury zaprasza w lipcu na wycieczki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 lipca 2015 20:03

Zaproszenie na wycieczkę do Farmy Iluzji

Zaproszenie na wycieczkę do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 
Ankieta Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 30 czerwca 2015 10:02

W związku z rozpoczęciem prac nad nowym okresem programowania na lata 2014-2020 przedstawiay Państwu ankietę która pozwoli opracować nową strategie rozwoju gminy.

W związku z tym prosimy Państwa o wyrażenie opinii na temat problemów i potrzeb mieszkańców oraz przyszłych, planowanych przez Państwa działań na terenie gminy. Prosimy o rozpropagowanie tej ankiety wśród wszystkich osób zainteresowanych rozwojem naszego regionu, zależy nam na uzyskaniu jak najpełniejszej informacji od podmiotów i osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. Wszystkie zebrane informacje będą brane pod uwagę przy opracowywaniu założeń do nowej strategii rozwoju gminy.

Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć do Sekretariatu Urzędu Gminy (Pokój nr 10) lub w wersji elektronicznej na adres

/-/ Wójt Gminy Baranów

 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 29 czerwca 2015 14:10

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z prognozą oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko oraz Planem Inwestycyjnym.

 
Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 czerwca 2015 13:22

WNIOSKI
o udzielenie dofinansowania na realizację nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Baranów, w roku 2015.

W związku z zawartą umową o współpracy przy realizacji zadania- dofinansowania nowych pokryć dachowych, które jest elementem projektu pn.: "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Wójt Gminy Baranów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla mieszkańców z terenu gminy Baranów, w postaci uzyskania nowego pokrycia dachowego, dla beneficjentów ostatecznych spełniających przesłanki określone przez ustawodawcę w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), w oparciu o zamieszczony poniżej regulamin dofinansowania.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 29 czerwca do 10 lipca 2015 roku.

Do korzystania ze wsparcia rzeczowego uprawnione są osoby fizyczne (beneficjenci ostateczni) będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonej na terenie gminy Baranów, które złożą wniosek o pomoc rzeczową do koordynatora gminnego w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów, pokój 14, wraz z następującymi załącznikami:

  1. zgłoszenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonania robót budowlanych związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest oraz wymianą pokrycia dachowego lub pozwolenie (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) przebudowę dachu złożone do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. kopia mapy ewidencyjnej lub do celów projektowych z oznaczeniem budynku będącego przedmiotem Wniosku, stanowiącą załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych,
  3. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością stanowiące załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

W przypadku nieruchomości, których prawo własności lub użytkowania wieczystego przysługuje więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez współwłaścicieli lub przez pełnomocnika, przy czym wraz z wnioskiem należy złożyć pełnomocnictwo.

Podstawą wsparcia rzeczowego dla uprawnionych beneficjentów jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Ze wsparcia rzeczowego (koszt zakupu blachy) korzystać mogą beneficjenci ostateczni, których dochody miesięczne na osobę w rodzinie nie przekraczają 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Ze wsparcia rzeczowego mogą korzystać również osoby, których dochód przekroczył w/w kwoty lecz znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietności lub niepełnosprawności w rodzinie albo sytuację kryzysową.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do koordynatora gminnego, który sporządza listę rankingową beneficjentów ostatecznych przewidzianych do akceptacji przez Biuro Główne Projektu.

Wsparcie dla najuboższych polega na przyznaniu:

  • blachy pokryciowej w ilości zgodnej z powierzchnią dachu zawierającego azbest (m2) zdemontowanego z nieruchomości określonej we wniosku, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna ilość przyznanej blachy nie może przekroczyć 200 m2,
  • folii paroprzepuszczalnej stosowanej pod pokrycia dachowe w ilości m2 odpowiadającej ilości blachy do pokrycia dachowego,
  • oraz gąsiorów kalenicowych w ilości niezbędnej do montażu pokrycia dachowego.

Zakres pomocy nie przewiduje przyznania innych dodatkowych elementów przy nowym pokryciu dachowym m.in. rynien, okuć kominowych, podkładek, śrubek, wkrętów itp. oraz opłacenia wykonania nowego pokrycia.

Po otrzymaniu blachy uczestnik programu ma 45 dni na jej założenie na dach. Po tym terminie nie będzie możliwości zamontowania otrzymanej blachy.

UWAGA:

Podanie nieprawdziwych danych we Wniosku o dofinansowanie, spowoduje wykluczenie Wnioskodawcy z Projektu i Zadania, bez możliwości ponownego złożenia Wniosku o dofinansowanie na dany rok realizacji.

Wnioskodawca w przypadku podania nieprawdziwych danych we Wniosku o dofinansowanie lub rezygnacji z usunięcia wyrobów zawierających azbest lub montażu nowego pokrycia dachowego, zobowiązany może zostać do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Lidera związanych z realizacją Wniosku o dofinansowanie, które powstały po terminie przekazania Wnioskodawcy informacji, iż jego Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

Formularze wniosków oraz załączników można również pobrać ze strony internetowej oraz w Urzędzie Gminy Baranów- pokoju nr 14. Szczegółowych informacji udziela w urzędzie Koordynator Projektu, nr tel.: 81 88 34 027 wew. 13.

 
Wypoczynek letni 2015 dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 26 czerwca 2015 11:21

Polski Instytut Rozwoju organizuje wypoczynek letni dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS dofinansowaniem FSUSR w dniach 13-26 lipca 2015 r. (szczegóły w załączniku).

Załączniki:
Pobierz (WypoczynekLetni2015_KRUS.pdf)Wypoczynek letni 2015 - informacje (360 KB)
 
Podziękowania z okazji Festynu rodzinnego i Międzynarodowego Festiwalu Tańców GODEL 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 czerwca 2015 15:45

Podziękowania Posła na Sejm RP, Pana Włodzimierza Karpińskiego i Wojewody Lubelskiego, Pana Wojciecha Wilka z okazji Festynu rodzinnego i Międzynarodowego Festiwalu Tańców "GODEL 2015".

 
Mobilny punkt informacyjny 29 czerwca 2015 r. w Baranowie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 22 czerwca 2015 12:43

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego będą do dyspozycji mieszkańców gminy Baranów w dniu 29 czerwca 2015 r. (poniedziałek), od godziny 8:00 do 10:00 w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 14.

 
Podziękowanie od Zarządu LGD "Zielony Pierścień" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 czerwca 2015 09:06

Podziękowanie od Zarządu LGD "Zielony Pierścień"

 
Informacja o obowiązkach właścicieli psów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 czerwca 2015 10:56

Urząd Gminy Baranów przypomina właścicielom psów, że na właścicielu ciąży obowiązek należytej kontroli nad zwierzęciem oraz utrzymywania psa w sposób uniemożliwiający swobodne opuszczenie terenu posesji i tym samym stwarzanie zagrożenia dla innych mieszkańców.

Zgodnie z przepisem art. 77 kodeksu wykroczeń – kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

 
Syndyk Masy Upadłości EURO COMMERZ - Dom Handlowy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetargi (06.2015 r.) PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 16 czerwca 2015 10:55

Syndyk Masy Upadłości
EURO COMMERZ - Dom Handlowy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego


Syndyk Masy Upadłości
EURO COMMERZ - Dom Handlowy Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza przetarg ofertowy pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej leśnej

 
Festyn rodzinny i Międzynarodowy Festiwal Tańców "GODEL 2015" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 10 czerwca 2015 10:41

Festyn rodzinny i Międzynarodowy Festiwal Tańców "GODEL 2015"

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 20

Ankieta Rozwoju Lokalnego

Ankieta Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Baranów na lata 2015-2025

Zobacz informacje o ankiecie oraz sposoby jej doręczania.

doc-icon-32 Ankieta
(Wersja edytowalna .doc)
pdf-icon-32 Ankieta
(Wersja do wydruku .pdf)

Nagrody

Dyplom dla Gminy Baranów - I miejsce w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2012 - Usługi Techniczne"

Samorządowy Lider
Zarządzania 2012
- Usługi Techniczne
dziedzina: gospodarka komunalna
kategoria: gminy wiejskie

Dostosuj rozmiar czcionki

Polish English French German Russian Spanish
Oparte na Google Translate

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP Urzędu Gminy Baranów

Interaktywna Mapa Gminy

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie - Katalog ON-LINE

 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl

Najbliższe imprezy

Kalendarz imprez - 2015 r.

Dyżury leśniczego

Przyjmowanie interesantów
w sprawach leśnych:

pierwszy i trzeci
wtorek miesiąca.

Tel.: 605-448-554

Podaj odczyt wodomierza

Podaj odczyt wodomierza

Komunikacja - Rozkłady jazdy

PKS http://pkspulawy.pl
PDF Ikona PKS Puławy
(ważny od 01.03.2013 r.)
PDF Ikona Busy
(linia Michów - Puławy)
PDF Ikona Busy
(linia Gródek - Puławy)

Wykaz numerów alarmowych

112 Wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy; jest to ogólnoeuropejski numer alarmowy
984 Pogotowie Rzeczne
985 Ratownictwo Morskie i Górskie
986 Straż Miejska
987 Numer Informacyjno-koordynacyjny dla administracji rządowej w województwie na potrzeby zarządzania kryzysowego
991 Pogotowie Elektrowni
992 Pogotowie Gazowni
993 Pogotowie Ciepłowni
994 Pogotowie Wodociągów
996 Centrum Antyterrorystyczne - ABW
997 Policja
998 Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe

Detektor burzowy

Detektor burzowy - Obsza - stacjameteo.pl